PRIVACYVERKLARING

HP metaal B.V., gevestigd aan de Breukersweg 2-B, 7471 ST in Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Het volgende beleid geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen, welke gegevens verzameld worden en met welk doel wij deze gegevens verwerken.

verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Indien HP metaal B.V. een zakelijke relatie aangaat met een klant en/of leverancier worden daarbij de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Functie contactpersoon
- Geslacht contactpersoon
- Zakelijk adres en plaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

HP metaal B.V. verzamelt en gebruikt bovenstaande gegevens, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij producten en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u:
- een offerte te kunnen toesturen
- producten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
- een factuur te kunnen sturen per post of per mail
- met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren

 Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtgever, dan gebruiken wij uw gegevens om:
- een overeenkomst met u te kunnen sluiten
- u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst wat ons betreft dient te voldoen
- een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen uw facturen te kunnen betalen
- vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

HP metaal B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Wij maken gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens zijn om die reden bekend bij onze provider.

Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

bewaarperiode persoonsgegevens

HP metaal B.V. bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is om de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daarnaast dienen wij te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van gegevens van zeven jaar. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

HP metaal B.V. treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken u persoonsgegevens alleen binnen Nederland.
Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij de benodigde maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien.
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of om  onjuistheden te wijzigen.
U heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
                 
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Contactgegevens

Om uw rechten te kunnen uitoefenen of mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u zich wenden tot onze administratie:
                            
Mevrouw C.H.M. Hofmeijer
Breukersweg 2-B, 7471 ST Goor
Telefoon: 0547-260814
E-mail: info@hpmetaal.nl